Watch तेरी मेरी डोरियाँ 第 1 季 Full Series Streaming

  Free Download तेरी मेरी डोरियाँ 第 1 季 720p 6,647 Kb/s
  HD - तेरी मेरी डोरियाँ 第 1 季 HD 4,184 Kb/s
  तेरी मेरी डोरियाँ 第 1 季 Full Full HD 7,993 Kb/s
तेरी मेरी डोरियाँ 第 1 季
7.248/10 by 109 users
Title:तेरी मेरी डोरियाँ
Genre: 剧情, 家庭
Air Date: 2023-01-04
Season Number: 1
Total Episodes: 270
Overview:
Stars: Vijayendra Kumeria (Angad Singh Brar), Himanshi Parashar (Sahiba Kaur Brar (née Monga)), Tushar Dhembla (Garry Baweja), Roopam Sharma (Seerat Kaur Baweja (née Monga)), Jatin Arora (Veer Singh Brar), Prachi Hadaa (Keerat Kaur Monga), Lubna Salim (Santosh Kaur Monga), Sagar Saini (Ajeet Monga), Surendra Pal (Akaal Singh Brar), Amardeep Jha (Japjyot Kaur Brar), Anita Kulkarni (Manbeer Kaur Brar), Avinash Wadhawan (Inderpal Singh Brar), Vaishnavi Ganatra (Ekam Kaur Brar), Sharhaan Singh (Jaspal Singh Brar), Anshu Varshney (Gurleen Kaur Brar), Gauri Tonk (Jasleen Kaur Baweja), Rose Sardana (Kiara Kaur Baweja), Neetu Wadhwa (Prabhjyot Kaur Sandhu), Sailesh Gulabani (Hansraj Sandhu), Nihal Ahmed (Kulcha)

All Episodes on season 1

第 1 集

Episode 1 : 第 1 集

January 04, 2023
第 2 集

Episode 2 : 第 2 集

January 05, 2023
第 3 集

Episode 3 : 第 3 集

January 06, 2023
第 4 集

Episode 4 : 第 4 集

January 07, 2023
第 5 集

Episode 5 : 第 5 集

January 08, 2023
第 6 集

Episode 6 : 第 6 集

January 09, 2023
第 7 集

Episode 7 : 第 7 集

January 10, 2023
第 8 集

Episode 8 : 第 8 集

January 11, 2023
第 9 集

Episode 9 : 第 9 集

January 12, 2023
第 10 集

Episode 10 : 第 10 集

January 13, 2023
第 11 集

Episode 11 : 第 11 集

January 14, 2023
第 12 集

Episode 12 : 第 12 集

January 15, 2023
第 13 集

Episode 13 : 第 13 集

January 16, 2023
第 14 集

Episode 14 : 第 14 集

January 17, 2023
第 15 集

Episode 15 : 第 15 集

January 18, 2023
第 16 集

Episode 16 : 第 16 集

January 19, 2023
第 17 集

Episode 17 : 第 17 集

January 20, 2023
第 18 集

Episode 18 : 第 18 集

January 21, 2023
第 19 集

Episode 19 : 第 19 集

January 22, 2023
第 20 集

Episode 20 : 第 20 集

January 23, 2023
第 21 集

Episode 21 : 第 21 集

January 24, 2023
第 22 集

Episode 22 : 第 22 集

January 25, 2023
第 23 集

Episode 23 : 第 23 集

January 26, 2023
第 24 集

Episode 24 : 第 24 集

January 27, 2023
第 25 集

Episode 25 : 第 25 集

January 28, 2023
第 26 集

Episode 26 : 第 26 集

January 29, 2023
第 27 集

Episode 27 : 第 27 集

January 30, 2023
第 28 集

Episode 28 : 第 28 集

January 31, 2023
第 29 集

Episode 29 : 第 29 集

February 01, 2023
第 30 集

Episode 30 : 第 30 集

February 02, 2023
第 31 集

Episode 31 : 第 31 集

February 03, 2023
第 32 集

Episode 32 : 第 32 集

February 04, 2023
第 33 集

Episode 33 : 第 33 集

February 05, 2023
第 34 集

Episode 34 : 第 34 集

February 06, 2023
第 35 集

Episode 35 : 第 35 集

February 07, 2023
第 36 集

Episode 36 : 第 36 集

February 08, 2023
第 37 集

Episode 37 : 第 37 集

February 09, 2023
第 38 集

Episode 38 : 第 38 集

February 10, 2023
第 39 集

Episode 39 : 第 39 集

February 11, 2023
第 40 集

Episode 40 : 第 40 集

February 12, 2023
第 41 集

Episode 41 : 第 41 集

February 13, 2023
第 42 集

Episode 42 : 第 42 集

February 14, 2023
第 43 集

Episode 43 : 第 43 集

February 15, 2023
第 44 集

Episode 44 : 第 44 集

February 16, 2023
第 45 集

Episode 45 : 第 45 集

February 17, 2023
第 46 集

Episode 46 : 第 46 集

February 18, 2023
第 47 集

Episode 47 : 第 47 集

February 19, 2023
第 48 集

Episode 48 : 第 48 集

February 20, 2023
第 49 集

Episode 49 : 第 49 集

February 21, 2023
第 50 集

Episode 50 : 第 50 集

February 22, 2023
第 51 集

Episode 51 : 第 51 集

February 23, 2023
第 52 集

Episode 52 : 第 52 集

February 24, 2023
第 53 集

Episode 53 : 第 53 集

February 25, 2023
第 54 集

Episode 54 : 第 54 集

February 26, 2023
第 55 集

Episode 55 : 第 55 集

February 27, 2023
第 56 集

Episode 56 : 第 56 集

February 28, 2023
第 57 集

Episode 57 : 第 57 集

March 01, 2023
第 58 集

Episode 58 : 第 58 集

March 02, 2023
第 59 集

Episode 59 : 第 59 集

March 03, 2023
第 60 集

Episode 60 : 第 60 集

March 04, 2023
第 61 集

Episode 61 : 第 61 集

March 05, 2023
第 62 集

Episode 62 : 第 62 集

March 06, 2023
第 63 集

Episode 63 : 第 63 集

March 07, 2023
第 64 集

Episode 64 : 第 64 集

March 08, 2023
第 65 集

Episode 65 : 第 65 集

March 09, 2023
第 66 集

Episode 66 : 第 66 集

March 10, 2023
第 67 集

Episode 67 : 第 67 集

March 11, 2023
第 68 集

Episode 68 : 第 68 集

March 12, 2023
第 69 集

Episode 69 : 第 69 集

March 13, 2023
第 70 集

Episode 70 : 第 70 集

March 14, 2023
第 71 集

Episode 71 : 第 71 集

March 15, 2023
第 72 集

Episode 72 : 第 72 集

March 16, 2023
第 73 集

Episode 73 : 第 73 集

March 17, 2023
第 74 集

Episode 74 : 第 74 集

March 18, 2023
第 75 集

Episode 75 : 第 75 集

March 19, 2023
第 76 集

Episode 76 : 第 76 集

March 20, 2023
第 77 集

Episode 77 : 第 77 集

March 21, 2023
第 78 集

Episode 78 : 第 78 集

March 22, 2023
第 79 集

Episode 79 : 第 79 集

March 23, 2023
第 80 集

Episode 80 : 第 80 集

March 24, 2023
第 81 集

Episode 81 : 第 81 集

March 25, 2023
第 82 集

Episode 82 : 第 82 集

March 26, 2023
第 83 集

Episode 83 : 第 83 集

March 27, 2023
第 84 集

Episode 84 : 第 84 集

March 28, 2023
第 85 集

Episode 85 : 第 85 集

March 29, 2023
第 86 集

Episode 86 : 第 86 集

March 30, 2023
第 87 集

Episode 87 : 第 87 集

March 31, 2023
第 88 集

Episode 88 : 第 88 集

April 01, 2023
第 89 集

Episode 89 : 第 89 集

April 02, 2023
第 90 集

Episode 90 : 第 90 集

April 03, 2023
第 91 集

Episode 91 : 第 91 集

April 04, 2023
第 92 集

Episode 92 : 第 92 集

April 05, 2023
第 93 集

Episode 93 : 第 93 集

April 06, 2023
第 94 集

Episode 94 : 第 94 集

April 07, 2023
第 95 集

Episode 95 : 第 95 集

April 08, 2023
第 96 集

Episode 96 : 第 96 集

April 09, 2023
第 97 集

Episode 97 : 第 97 集

April 10, 2023
第 98 集

Episode 98 : 第 98 集

April 11, 2023
第 99 集

Episode 99 : 第 99 集

April 12, 2023
第 100 集

Episode 100 : 第 100 集

April 13, 2023
第 101 集

Episode 101 : 第 101 集

April 14, 2023
第 102 集

Episode 102 : 第 102 集

April 15, 2023
第 103 集

Episode 103 : 第 103 集

April 16, 2023
第 104 集

Episode 104 : 第 104 集

April 17, 2023
第 105 集

Episode 105 : 第 105 集

April 18, 2023
第 106 集

Episode 106 : 第 106 集

April 19, 2023
第 107 集

Episode 107 : 第 107 集

April 20, 2023
第 108 集

Episode 108 : 第 108 集

April 21, 2023
第 109 集

Episode 109 : 第 109 集

April 22, 2023
第 110 集

Episode 110 : 第 110 集

April 23, 2023
第 111 集

Episode 111 : 第 111 集

April 24, 2023
第 112 集

Episode 112 : 第 112 集

April 25, 2023
第 113 集

Episode 113 : 第 113 集

April 26, 2023
第 114 集

Episode 114 : 第 114 集

April 27, 2023
第 115 集

Episode 115 : 第 115 集

April 28, 2023
第 116 集

Episode 116 : 第 116 集

April 29, 2023
第 117 集

Episode 117 : 第 117 集

April 30, 2023
第 210 集

Episode 210 : 第 210 集

August 01, 2023
第 211 集

Episode 211 : 第 211 集

August 02, 2023
第 212 集

Episode 212 : 第 212 集

August 03, 2023
第 213 集

Episode 213 : 第 213 集

August 04, 2023
第 214 集

Episode 214 : 第 214 集

August 05, 2023
第 215 集

Episode 215 : 第 215 集

August 06, 2023
第 216 集

Episode 216 : 第 216 集

August 07, 2023
第 217 集

Episode 217 : 第 217 集

August 08, 2023
第 218 集

Episode 218 : 第 218 集

August 09, 2023
第 219 集

Episode 219 : 第 219 集

August 10, 2023
第 220 集

Episode 220 : 第 220 集

August 11, 2023
第 221 集

Episode 221 : 第 221 集

August 12, 2023
第 222 集

Episode 222 : 第 222 集

August 13, 2023
第 223 集

Episode 223 : 第 223 集

August 14, 2023
第 224 集

Episode 224 : 第 224 集

August 15, 2023
第 225 集

Episode 225 : 第 225 集

August 16, 2023
第 226 集

Episode 226 : 第 226 集

August 17, 2023
第 227 集

Episode 227 : 第 227 集

August 18, 2023
第 228 集

Episode 228 : 第 228 集

August 19, 2023
第 229 集

Episode 229 : 第 229 集

August 20, 2023
第 230 集

Episode 230 : 第 230 集

August 21, 2023
第 231 集

Episode 231 : 第 231 集

August 22, 2023
第 232 集

Episode 232 : 第 232 集

August 23, 2023
第 233 集

Episode 233 : 第 233 集

August 24, 2023
第 234 集

Episode 234 : 第 234 集

August 25, 2023
第 235 集

Episode 235 : 第 235 集

August 26, 2023
第 236 集

Episode 236 : 第 236 集

August 27, 2023
第 237 集

Episode 237 : 第 237 集

August 28, 2023
第 238 集

Episode 238 : 第 238 集

August 29, 2023
第 239 集

Episode 239 : 第 239 集

August 30, 2023
第 240 集

Episode 240 : 第 240 集

August 31, 2023
第 241 集

Episode 241 : 第 241 集

September 01, 2023
第 242 集

Episode 242 : 第 242 集

September 02, 2023
第 243 集

Episode 243 : 第 243 集

September 03, 2023
第 244 集

Episode 244 : 第 244 集

September 04, 2023
第 245 集

Episode 245 : 第 245 集

September 05, 2023
第 246 集

Episode 246 : 第 246 集

September 06, 2023
第 247 集

Episode 247 : 第 247 集

September 07, 2023
第 248 集

Episode 248 : 第 248 集

September 08, 2023
第 249 集

Episode 249 : 第 249 集

September 09, 2023
第 250 集

Episode 250 : 第 250 集

September 10, 2023
第 251 集

Episode 251 : 第 251 集

September 11, 2023
第 252 集

Episode 252 : 第 252 集

September 12, 2023
第 253 集

Episode 253 : 第 253 集

September 13, 2023
第 254 集

Episode 254 : 第 254 集

September 14, 2023
第 255 集

Episode 255 : 第 255 集

September 15, 2023
第 256 集

Episode 256 : 第 256 集

September 16, 2023
第 257 集

Episode 257 : 第 257 集

September 17, 2023
第 258 集

Episode 258 : 第 258 集

September 18, 2023
第 259 集

Episode 259 : 第 259 集

September 19, 2023
第 260 集

Episode 260 : 第 260 集

September 20, 2023
第 261 集

Episode 261 : 第 261 集

September 21, 2023
第 262 集

Episode 262 : 第 262 集

September 22, 2023
第 263 集

Episode 263 : 第 263 集

September 23, 2023
第 264 集

Episode 264 : 第 264 集

September 24, 2023
第 265 集

Episode 265 : 第 265 集

September 25, 2023
第 266 集

Episode 266 : 第 266 集

September 26, 2023
第 267 集

Episode 267 : 第 267 集

September 27, 2023
第 268 集

Episode 268 : 第 268 集

September 28, 2023
第 269 集

Episode 269 : 第 269 集

September 29, 2023
第 270 集

Episode 270 : 第 270 集

September 30, 2023